Phạm Hà

Đồng hồ đẹp, chuẩn; bà chủ nhiệt tình, vẫn đang phấn đấu rước thêm em nữa